Poznaj nas — Camera Nera

I… jest. Stro­na inter­ne­to­wa. Nasza. Wła­sna. Albo okno na świat, albo świa­ta okno na nas. Albo – patrząc na datę – nasz list walen­tyn­ko­wy, do wszyst­kich i do niko­go.

Data zresz­tą w ogó­le nie jest przy­pad­ko­wa. Dzi­siaj o godz. 18.00 w tele­wi­zji Pol­sat zoba­czyć moż­na zro­bio­ną przez nas spe­cjal­ną czo­łów­kę wro­cław­skie­go seria­lu Pierw­sza miłość. A już nie­dłu­go na naszej stro­nie zoba­czyć będzie moż­na tej czo­łów­ki wer­sję reży­ser­ską. Któ­ra lep­sza? Osą­dzi­cie Wy. Albo histo­ria.

A pro­pos histo­rii, to dopie­ro począ­tek. Czo­łów­kę Pierw­szej miło­ści nakrę­ci­li­śmy w ramach nagro­dy spe­cjal­nej przy­zna­nej nam przez A.T.M. Gru­pa S.A. za udział w kon­kur­sie fil­mo­wym „Krę­ci Cię Wro­cław? Kręć Wro­cław!”. W tym samym kon­kur­sie zdo­by­li­śmy zresz­tą nagro­dę głów­ną jury oraz 2. nagro­dę publicz­no­ści. Nasz film kon­kur­so­wy moż­na zoba­czyć na naszej stro­nie w zakład­ce Port­fo­lio – Fil­my.

Na stro­nie, oprócz zoba­cze­nia naszych fil­mów, prze­czy­ta­cie o naszych doświad­cze­niach przy ich reali­za­cji, a tak­że zoba­czy­cie rela­cje zdję­cio­we, któ­re czę­sto poka­zu­ją wię­cej niż to, co zna­leźć moż­na w samym fil­mie. I jesz­cze odno­śnie oglą­da­nia – ostat­nia nie­spo­dzian­ka. Dzi­siaj na naszej stro­nie po raz pierw­szy zoba­czyć moż­na nasz fil­mo­wy Show­re­el, czy­li krót­ką, muzycz­ną rela­cję z naszych fil­mo­wych przy­gód od koń­ca 2011 roku do dziś. Szu­kaj­cie na stro­nie głów­nej lub w zakład­ce Port­fo­lio – Fil­my.