Camera Nera

Came­ra Nera jest nie­za­leż­nym stu­diem fil­mo­wym zało­żo­nym w 2012 roku przez Vale­rię Coc­co i Łuka­sza Śród­kę. Zaj­mu­je­my się przede wszyst­kim krę­ce­niem fil­mów doku­men­tal­nych i fabu­lar­nych opar­tych na pisa­nych przez nas sce­na­riu­szach, ale mamy rów­nież doświad­cze­nie w reali­za­cji video-artów, fil­mów rekla­mo­wych, pro­mo­cyj­nych i kor­po­ra­cyj­nych.

Pomysł krę­ce­nia fil­mów wziął się z wewnętrz­ne­go impe­ra­ty­wu prze­kła­da­nia ota­cza­ją­cych nas wyda­rzeń na język sztu­ki. Wspie­ra­ją nas wspól­ne doświad­cze­nia zwią­za­ne z fil­mem, lite­ra­tu­rą, teatrem, foto­gra­fią, muzy­ką oraz inny­mi dzie­dzi­na­mi sztu­ki. Jeste­śmy pasjo­na­ta­mi, w spo­sób ory­gi­nal­ny reali­zu­je­my tema­ty, któ­re są nam bli­skie. Do każ­de­go tema­tu pod­cho­dzi­my indy­wi­du­al­nie. Korzy­sta­jąc z nasze­go doświad­cze­nia, łączy­my wia­ry­god­ną i spój­ną histo­rię z wyra­fi­no­wa­ną este­ty­ką obra­zu.

Nasze fil­my oraz insta­la­cje wideo wyświe­tla­ne były m.in. w ramach MFF w Los Ange­les („Urzu­lei”), na wysta­wie „Distor­ted Cla­ri­ty” w gale­rii Cha­sha­ma oraz Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Nowym Jor­ku (tra­iler fil­mu „W abso­lut­nej ciszy”), na poka­zie spe­cjal­nym w kinie Nowe Hory­zon­ty („850 °C. Szkło Toma­sza Urba­no­wi­cza”), na otwar­cie Ame­ri­can Film Festi­val (“Wro­cław”), przy oka­zji 13. MFF T-Mobi­le Nowe Hory­zon­ty („Won­der Lost”), w Muzeum Zie­mi Kłodz­kiej („Dri­ving­Te­sts”), na otwar­ciu mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji „Archi­tet­tu­ra e paesag­gio” na Sar­dy­nii („Urzu­lei”). Wygra­li­śmy orga­ni­zo­wa­ny przez Biu­ro Pro­mo­cji Mia­sta Wro­cła­wia kon­kurs fil­mo­wy „Krę­ci Cię Wro­cław? Kręć Wro­cław!” („Wro­cław”).