Partnerzy

Reali­zu­je­my pro­jek­ty wła­sne, ale też z wiel­ką przy­jem­no­ścią współ­pra­cu­je­my z pozy­tyw­nie nasta­wio­ny­mi oraz kre­atyw­nie myślą­cy­mi ludź­mi oraz fir­ma­mi. Przez ponad 4 lata dzia­łal­no­ści zre­ali­zo­wa­li­śmy, samo­dziel­nie lub na zasa­dzie współ­pra­cy, kil­ka­dzie­siąt róż­ne­go rodza­ju pro­jek­tów, m. in. dla Archi­co­mu, Euro­ban­ku, ATM-u, Biu­ra Pro­mo­cji Mia­sta Wro­cła­wia, Por­tu Lot­ni­cze­go Wro­cław, Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej, Fiba­ro, Sto­wa­rzy­sze­nia Nowe Hory­zon­ty, Insty­tu­tu Gro­tow­skie­go czy gmi­ny Urzu­lei na Sar­dy­nii.