Zespół

Nie­za­leż­ne stu­dio fil­mo­we Came­ra Nera zało­ży­li­śmy na począt­ku 2012 roku. Wszyst­ko zaczę­ło się od wspól­nych pasji – fil­mo­wych, ale rów­nież tych zwią­za­nych z lite­ra­tu­rą, teatrem, muzy­ką oraz inny­mi dzie­dzi­na­mi sztu­ki. Pra­cu­jąc inten­syw­nie nad kolej­ny­mi pro­jek­ta­mi, w spo­sób natu­ral­ny oto­czy­li­śmy się z cza­sem gru­pą mło­dych, kre­atyw­nych arty­stów. Róż­nią­cych się nie­kie­dy spo­so­bem widze­nia świa­ta, ale połą­czo­nych wspól­ną wizją i cela­mi. Dziś razem two­rzy­my fil­my cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się nie­ba­nal­ną tema­ty­ką i jej ory­gi­nal­nym przed­sta­wie­niem przy pomo­cy świa­do­mie dobie­ra­nych fil­mo­wych środ­ków wyra­zu.

VALERIA COCCO

Aktor­ka teatral­na i fil­mo­wa, reży­ser­ka, fil­mo­loż­ka. Współ­za­ło­ży­ciel­ka nie­za­leż­ne­go stu­dia fil­mo­we­go Came­ra Nera. Absol­went­ka wło­skiej Link Aca­de­my, Uni­wer­sy­te­tu Mal­tań­skie­go i bry­tyj­skiej L.A.M.D.A. Aca­de­my w dzie­dzi­nie aktor­stwa oraz rzym­skie­go uni­wer­sy­te­tu La Sapien­za w zakre­sie fil­mo­znaw­stwa. Jako aktor­ka pra­co­wa­ła z reno­mo­wa­ny­mi wło­ski­mi, bel­gij­ski­mi, grec­ki­mi czy pol­ski­mi reży­se­ra­mi. Jako autor­ka fil­mów oraz video-artów wysta­wia­ła swo­je pra­ce w kil­ku kra­jach Euro­py oraz w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

ŁUKASZ ŚRÓDKA

Sce­na­rzy­sta, ope­ra­tor fil­mo­wy, reży­ser. Współ­za­ło­ży­ciel nie­za­leż­ne­go stu­dia fil­mo­we­go Came­ra Nera. Z wykształ­ce­nia lite­ra­tu­ro­znaw­ca. Swo­ją lite­rac­ką i teo­re­tycz­no­li­te­rac­ką wie­dzę wyko­rzy­stu­je przy pisa­niu sce­na­riu­szy, któ­re następ­nie prze­kła­da na język fil­mu. Autor kil­ku­dzie­się­ciu krót­kich form fil­mo­wych o cha­rak­te­rze doku­men­tal­nym, fabu­lar­nym i komer­cyj­nym. Swo­je pra­ce pre­zen­to­wał w ramach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­li, wystaw i kon­fe­ren­cji. Lau­re­at IX Dol­no­ślą­skie­go Kon­kur­su Fil­mo­we­go. Posia­da wszech­stron­ne wykształ­ce­nie oraz doświad­cze­nie zawo­do­we, żył i pra­co­wał w 4 róż­nych kra­jach, mówi płyn­nie po pol­sku, wło­sku, hisz­pań­sku i angiel­sku.

AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ

Kie­row­nicz­ka pro­duk­cji. Wszech­stron­na orga­ni­za­tor­ka pla­nów tele­wi­zyj­nych, fil­mo­wych i kon­cer­tów muzycz­nych. Uwiel­bia wyzwa­nia i nie­za­leż­ne reali­za­cje. Umie­jęt­no­ści roz­wi­ja­ła w wyma­ga­ją­cej bran­ży rekla­mo­wej w cza­sach naj­więk­szej pro­spe­ri­ty, pra­cu­jąc z taki­mi agen­cja­mi jak Grey, PZL czy Euro RSCG. Mazow­sze porzu­ci­ła dla Dol­ne­go Ślą­ska, reali­zu­jąc się jako fre­elan­cer­ka w pra­cy mię­dzy War­sza­wą, Wro­cła­wiem i Mię­dzy­gó­rzem. Pozy­sku­je środ­ki unij­ne, two­rzy i reali­zu­je pro­jek­ty na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nych, jest pre­ze­ską Sto­wa­rzy­sze­nia “Mię­dzy­gó­rze Reak­ty­wa­cja”. Czas wol­ny spę­dza jeż­dżąc samo­cho­da­mi tere­no­wy­mi lub kon­no, pasjo­nu­je się ręko­dzie­łem arty­stycz­nym.

JAKUB STACHECKI

Mon­ta­ży­sta, motion gra­phic desi­gner. Absol­went War­szaw­skiej Szko­ły Fil­mo­wej oraz cze­skiej Fil­mo­wej Aka­de­mii Miro­sla­va Ondříčka w Pisku. Uwiel­bia łami­głów­ki, a mon­taż trak­tu­je jako pro­blem wyma­ga­ją­cy kre­atyw­ne­go roz­wią­za­nia. Współ­pra­co­wał przy reali­za­cji wie­lu reklam kino­wych i tele­wi­zyj­nych. Od lat two­rzy ani­mo­wa­ną opra­wę m. in. Koło­brze­skie­go Festi­wa­lu Fil­mo­we­go, Festi­wa­lu Reży­se­rii Fil­mo­wej w Świd­ni­cy czy Festi­wa­lu Aktor­stwa Fil­mo­we­go we Wro­cła­wiu. Autor fil­mów pre­zen­to­wa­nych w ramach wro­cław­skie­go festi­wa­lu KAN oraz kra­kow­skie­go festi­wa­lu Po Godzi­nach. W cza­sie wol­nym pisze sce­na­riu­sze i zbie­ra zegar­ki. Przez rok miesz­kał w Taj­lan­dii.

KRYSTIAN FORBERGER

Asy­stent ope­ra­to­ra obra­zu, foto­graf. Stu­dent Dol­no­ślą­skiej Szko­ły Wyż­szej na kie­run­ku Design Now! o spe­cja­li­za­cji media i film. Od 2011 roku pra­cu­je w reno­mo­wa­nej SPP Models & Pho­to­gra­phers jako foto­graf i głów­ny asy­stent Roma­na Ziai. Współ­twór­ca fil­mów o cha­rak­te­rze fabu­lar­nym, doku­men­tal­nym, komer­cyj­nym i modo­wym. Z dużą łatwo­ścią nawią­zu­je kon­tak­ty mię­dzy­ludz­kie, zawsze ema­nu­je pozy­tyw­ną ener­gią, prze­ja­wia wyjąt­ko­we zdol­no­ści orga­ni­za­cyj­ne. Pry­wat­nie pasjo­nu­je się i upra­wia wie­le dys­cy­plin spor­to­wych: pły­wa­nie, akro­ba­ty­ka, pił­ka noż­na, taniec towa­rzy­ski oraz muay thai.

IGOR SIKORSKI

Dyżur­ny pla­nu, oświe­tlacz, klap­ser. Zako­cha­ny w kinie, od kie­dy jako dziec­ko wygrał casting do fil­mu Andrze­ja Malesz­ki. Z wykształ­ce­nia archi­tekt zafa­scy­no­wa­ny moder­ni­zmem i mini­ma­li­zmem. Wie­dzę archi­tek­to­nicz­ną wyko­rzy­stu­je przy opra­co­wy­wa­niu pla­nów oświe­tle­nia i sce­no­gra­fii. Poza archi­tek­tu­rą i fil­mem pasjo­nu­je się lite­ra­tu­rą ame­ry­kań­ską XX wie­ku oraz kul­tu­rą wło­ską. W wol­nym cza­sie pisze i rysu­je. Uwiel­bia podró­żo­wać, pozna­wać ludzi i pro­wa­dzić dłu­gie roz­mo­wy na każ­dy moż­li­wy temat. Przez rok miesz­kał i stu­dio­wał w Caglia­ri na Sar­dy­nii.