Featured Video Play Icon

850 ̊C. Szkło Tomasza Urbanowicza

850 °C. Szkło Toma­sza Urba­no­wi­cza jest opo­wie­ścią o wizji arty­stycz­nej jed­ne­go z naj­cie­kaw­szych euro­pej­skich twór­ców wiel­ko­for­ma­to­we­go szkła w archi­tek­tu­rze. Od stu­diów archi­tek­to­nicz­nych w komu­ni­stycz­nym Wro­cła­wiu i zanie­cha­nia pra­cy w pań­stwo­wym biu­rze pro­jek­tów, przez okres trans­for­ma­cji sys­te­mo­wej i pierw­sze eks­pe­ry­men­ty ze szkla­nym two­rzy­wem, po mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces oraz cał­ko­wi­te zane­go­wa­nie kon­struk­cji i wyrzu­ce­nie szkła w prze­strzeń – film pró­bu­je uchwy­cić wyobra­że­nie Toma­sza Urba­no­wi­cza o isto­cie nie tyl­ko jego wła­snej twór­czo­ści, ale twór­czo­ści arty­stycz­nej w ogó­le.

Szkło jest two­rzy­wem skom­pli­ko­wa­nym – enig­ma­tycz­nym i peł­nym sprzecz­no­ści. Potra­fi być twar­de lub mięk­kie, moc­ne lub kru­che, cie­płe lub zim­ne, prze­zro­czy­ste lub nie. Dla Toma­sza Urba­no­wi­cza szkło jest isto­tą żywą. Wyjąt­ko­wość i sens tego sto­sun­ku bar­dziej niż w czym­kol­wiek innym wyra­ża się w oso­bli­wo­ści jego pra­cy: ręcz­nie wyko­ny­wa­na for­ma ule­ga znisz­cze­niu przy wyj­mo­wa­niu odle­wu z pie­ca. Każ­de szkło Toma­sza Urba­no­wi­cza jest uni­ka­tem.

Pre­mie­ra 850 °C. Szkło Toma­sza Urba­no­wi­cza odby­ła się przy peł­nej sali w lutym 2013 roku we wro­cław­skim kinie Nowe Hory­zon­ty.

Klient: TOMASZ URBANOWICZ | Zdję­cia, mon­taż i reży­se­ria: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Sce­na­riusz: ŁUKASZ ŚRÓDKA, VALERIA COCCO | Dźwięk i pro­duk­cja: VALERIA COCCO | Post­pro­duk­cja dźwię­ku: MAX TAKÚ | Muzy­ka: SŁAWOMIR OLSZEWSKI, JOANNA KACZMAREK, MACIEJ ŚRÓDKA, MACIEJ BILL | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2013