Featured Video Play Icon

Monomoka

W ramach miej­skiej kam­pa­nii stu­denc­kiej, w któ­rej powstał nasz spot Eve­ry Step, zre­ali­zo­wa­li­śmy rów­nież krót­ką serię mini doku­men­tów poświę­co­nych wyróż­nia­ją­cym się mło­dym absol­wen­tom wro­cław­skich uczel­ni. Mono­mo­ka jest fil­mem o gru­pie pro­jek­to­wej z Wro­cła­wia zało­żo­nej przez sio­stry bliź­niacz­ki, Kata­rzy­nę i Moni­kę Gwiaz­dow­skie.

Japoń­sko brzmią­ca nazwa stu­dia jest w rze­czy­wi­sto­ści zbit­ką pierw­szych sylab imion obu dziew­czyn – „mo” i „ka” – oraz sło­wa „mono”, któ­re ma sym­bo­li­zo­wać inte­gral­ność ich spo­so­bu myśle­nia. Wszyst­ko robią razem: te same szko­ły, ten sam kie­ru­nek stu­diów, ta sama pra­ca. Na nasze pyta­nia udzie­la­ły tych samych odpo­wie­dzi. Nawet ich dzie­ci przy­cho­dzi­ły na świat w tym samym cza­sie. Dzi­siaj razem odno­szą pierw­sze mię­dzy­na­ro­do­we suk­ce­sy.

Trud­no jed­no­znacz­nie okre­ślić, czym się zaj­mu­ją. Dzier­ga­ne ze sznur­ka lub włócz­ki ni to rzeź­by, ni meble sytu­ują się gdzieś na gra­ni­cy mię­dzy sztu­ką a desi­gnem. Wszyst­ko jest wyko­ny­wa­ne ręcz­nie. Pro­ces reali­za­cji jest skom­pli­ko­wa­ny i pra­co­chłon­ny, wyrób jed­ne­go obiek­tu zaj­mu­je nawet rok. Meto­da wyko­na­nia się­ga co naj­mniej sta­ro­żyt­no­ści, ale myśl sto­ją­ca za każ­dym wzo­rem jest na wskroś współ­cze­sna. Poza pięk­ną for­mą klu­czo­wa jest funk­cjo­nal­ność.

Począt­ki były nie­po­zor­ne. Kata­rzy­na i Moni­ka na co dzień zaj­mo­wa­ły się archi­tek­tu­rą wnętrz. Wyra­fi­no­wa­ne i zda­wa­ło­by się nicze­mu nie słu­żą­ce obiek­ty wyra­bia­ły w wol­nym cza­sie, dla przy­jem­no­ści. Kolej­ne spo­rych roz­mia­rów przed­mio­ty koń­czy­ły w przy­do­mo­wym gara­żu. Podob­no do cza­su, gdy podi­ry­to­wa­ny rosną­cym bała­ga­nem mąż Kata­rzy­ny nie wysłał jed­ne­go z mode­li na zagra­nicz­ny kon­kurs. Tak Mono­mo­ka zdo­by­ła dwie pre­sti­żo­we nagro­dy w fina­le Fur­ni­tu­re Design Award w Sin­ga­pu­rze. Dziś każ­dy z mozol­nie wydzier­ga­nych obiek­tów kosz­tu­je nawet kil­ka tysię­cy euro.

Bar­dzo szyb­ko przy­szły kolej­ne suk­ce­sy. W Pol­sce i za gra­ni­cą uka­zy­wać zaczę­ły się kolej­ne arty­ku­ły. Wro­cław popro­sił nas o reali­za­cję fil­mu o Mono­mo­ce. Dziew­czy­ny począt­ko­wo mia­ły wąt­pli­wo­ści, były prze­ko­na­ne, że ktoś inny bar­dziej na to zasłu­gu­je. My jeste­śmy prze­ko­na­ni, że już w 2015 roku będą wymie­nia­ne jed­nym tchem z naj­wy­bit­niej­szy­mi przed­sta­wi­cie­la­mi odno­szą­ce­go coraz więk­sze suk­ce­sy pol­skie­go desi­gnu.

Klient: BIURO PROMOCJI MIASTA WROCŁAW | Wystą­pi­ły: KATARZYNAMONIKA GWIAZDOWSKIE | Reży­se­ria: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Sce­na­riusz: ŁUKASZ ŚRÓDKA, VALERIA COCCO | Ope­ra­tor obra­zu: PAULINA WIERZGACZ | Asy­stent kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER | Dźwięk: VALERIA COCCO | Mon­taż: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Muzy­ka: DOMINIK ŚRÓDKA | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2014