Featured Video Play Icon

Showreel 2014

Fil­my są naszą pasją od zawsze, ale sami krę­ci­my je pro­fe­sjo­nal­nie od ponad dwu lat. I z doświad­cze­nia może­my powie­dzieć, że od obej­rze­nia dobre­go fil­mu więk­szą przy­jem­ność daje tyl­ko jego zro­bie­nie. Dla nas robie­nie fil­mów jest przede wszyst­kim nie­zwy­kłą przy­go­dą, gdzie sam pro­ces oka­zu­je się czę­sto rów­nie waż­ny jak koń­co­wy efekt. W naszej dotych­cza­so­wej pra­cy mie­li­śmy szczę­ście do wyjąt­ko­wych doświad­czeń i wyjąt­ko­wych ludzi. W Pol­sce, w Euro­pie, na świe­cie.

To, co przy­da­rza nam się przy reali­za­cji naszych pro­jek­tów, pozo­sta­je czę­sto ukry­te po dru­giej stro­nie obiek­ty­wu. Ale to, co w nas zosta­je, co w nas jest, bez pro­ble­mu odnaj­dzie­cie w naszych fil­mach. Jeste­śmy Came­ra Nera, a Wy oglą­da­cie nasz show­re­el.

Mon­taż: LORENZO FERRANTE | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2014