Featured Video Play Icon

Showreel 2015

2013 to był dobry rok, 2014 — jesz­cze lep­szy. Uda­ło nam się zre­ali­zo­wać wie­le ambit­nych pro­jek­tów – arty­stycz­nych i komer­cyj­nych – nasze fil­my dotar­ły do kil­ku­set tysię­cy widzów w Pol­sce i za gra­ni­cą. Poka­zy­wa­li­śmy się na festi­wa­lach, w tele­wi­zji, w kinie.

Pozna­li­śmy dzie­siąt­ki fan­ta­stycz­nych, kre­atyw­nych osób. Z wie­lo­ma współ­pra­co­wa­li­śmy, o innych krę­ci­li­śmy fil­my. Otwo­rzy­li­śmy nowe stu­dio. Dużo się nauczy­li­śmy, nabra­li­śmy doświad­cze­nia. Przede wszyst­kim mie­li­śmy z naszej pra­cy mnó­stwo przy­jem­no­ści. I wciąż mamy nie­prze­bra­ne pokła­dy ener­gii, pasję i ocho­tę na wię­cej. Nasz nowy show­re­el to dwa lata nie­sa­mo­wi­tych, fil­mo­wych przy­gód. Szyb­kie spoj­rze­nie wstecz, pod­czas kie­dy z nie­cier­pli­wo­ścią wyglą­da­my w przy­szłość.

Kon­cept: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Mon­taż: JAKUB STACHECKI | Muzy­ka: SBTRKT ft. DENAI MOORETHE LIGHT” | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2015