Featured Video Play Icon

Showreel 2017

Came­ra Nera to mię­dzy­na­ro­do­wy dom pro­duk­cyj­ny ze swo­ją głów­ną sie­dzi­bą miesz­czą­cą się na tere­nie sta­re­go Bro­wa­ru Miesz­czań­skie­go w połu­dnio­wej czę­ści Wro­cła­wia. Nasze doświad­cze­nia zwią­za­ne z lite­ra­tu­rą, teatrem, foto­gra­fią i kinem pozwa­la­ją nam z łatwo­ścią gene­ro­wać ory­gi­nal­ne, nie­oczy­wi­ste idee, któ­re następ­nie z pasją prze­kła­da­my na malar­skie i mają­ce głęb­sze zna­cze­nie obra­zy. Kocha­my współ­pra­cę z otwar­ty­mi, kre­atyw­ny­mi ludź­mi i fir­ma­mi, potra­fią­cy­mi doce­nić auten­tycz­ne, szy­te na mia­rę histo­rie.

Chciał­byś z nami pra­co­wać? Masz ocho­tę poroz­ma­wiać? Napisz do nas na info@cameranera.com. Chciał­byś wie­dzieć o nas wię­cej? Znaj­dziesz nas też tu:

instagram.com/cameranera
facebook.com/cameranerastudio

Spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nia dla Tsar B i Jar­rie­go Van der Haege­na, któ­rzy pozwo­li­li nam wyko­rzy­stać swo­ją nie­zwy­kłą muzy­kę jako tło muzycz­ne dla nasze­go fil­mu.

Kon­cept: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Mon­taż: BARTOSZ GAJEK | Muzy­ka: TSAR B ‘ESCALATE’ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2017