Featured Video Play Icon

Sleeping… — wersja reżyserska

Film doku­men­tal­ny zre­ali­zo­wa­ny dla wro­cław­skiej artyst­ki Bar­ba­ry Idzi­kow­skiej.

Klient: BARBARA IDZIKOWSKA | Wystą­pi­li: BARBARA IDZIKOWSKA, MARCIN LITWA, PIOTR MICEK | Sce­na­riusz, zdję­cia i reży­se­ria: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Asy­stent kame­ry: IGOR SIKORSKI | Dźwięk: VALERIA COCCO | Muzy­ka: DOMINIK ŚRÓDKA | Mon­taż: JAKUB STACHECKI | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2015