Featured Video Play Icon

Stani

Sta­ni­sław Jan Borow­ski przy­szedł na świat w 1981 roku jako naj­młod­szy czło­nek arty­stycz­nej rodzi­ny Borow­skich. Już od małe­go uczył się rze­mio­sła od ojca i dwóch star­szych bra­ci. Bawił się i dora­stał w rodzin­nej hucie szkła. Z cza­sem poszedł wła­sną dro­gą, eks­pe­ry­men­tu­jąc – w odróż­nie­niu od pozo­sta­łych człon­ków rodzi­ny – nie tyl­ko ze szkłem, ale i z inny­mi mate­ria­ła­mi: gli­ną, drew­nem, meta­lem. Dziś jego pra­ce znaj­du­ją się w licz­nych muze­ach oraz kolek­cjach pry­wat­nych na całym świe­cie.

Od zawsze fascy­no­wał się komik­sa­mi. Dziś sam żyje podwój­nym życiem swo­ich boha­te­rów. Clark Kent i Super­man. Bru­ce Way­ne i Bat­man. Sta­ni Jan Borow­ski i Sta­ni. W cią­gu dnia pra­ca z rodzi­ną przy kre­acji i obrób­ce obiek­tów dla mar­ki Borow­ski. W nocy cisza i peł­ne sku­pie­nie przy reali­za­cji wła­snych pasji. Łączy róż­no­rod­ne tech­ni­ki, eks­pe­ry­men­tu­je. Upodo­bał sobie mode­lo­wa­nie w gli­nie jako naj­bar­dziej ade­kwat­ną for­mę mate­ria­li­za­cji swo­ich pomy­słów, przy czym skoń­czo­ny model z gli­ny jest jedy­nie punk­tem wyj­ścia do dal­szej pra­cy. Nigdy nie jest do koń­ca pewien osta­tecz­ne­go efek­tu.

Uka­zu­jąc pro­ces powsta­nia dwóch nowych obiek­tów, będą­cych czę­ścią wysta­wy „Ran­dom Acts” w Con­ti­nu­um Gal­le­ry w Koenig­swin­ter (Niem­cy), film Łuka­sza Śród­ki pró­bu­je w rze­czy­wi­sto­ści uchwy­cić świat pasji i wewnętrz­nych impul­sów, któ­re skła­da­ją się na por­tret jed­ne­go z cie­kaw­szych arty­stów swo­je­go poko­le­nia. Jed­no jest pew­ne: świat Sta­nie­go nie tole­ru­je próż­ni i bez­czyn­no­ści. Rytm fil­mu pró­bu­je odda­wać rytm jego życia. On sam lubi się porów­ny­wać do będą­ce­go w nie­ustan­nym ruchu elek­tro­nu. Kie­ru­nek jest nie­waż­ny. Liczy się ruch. Liczy się dzia­ła­nie.

Klient: STANI | Wystą­pi­li: STANI | Sce­na­riusz i reży­se­ria: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Dru­gi reży­ser: VALERIA COCCO | Ope­ra­tor obra­zu: SANDRO WYSOCKI | Asy­sten­ci kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER, MICHAŁ KIDAWA, ADAM LESIAK | Oświe­tle­nie: WALDEMAR KMIEĆ, RYSZARD BURHART | Dźwięk: MACIEJ UNIATOWICZ, MAJA UNIATOWICZ |Mon­taż: BARTOSZ GAJEK | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Post­pro­duk­cja dźwię­ku: MACIEJ UNIATOWICZ |Muzy­ka: RILEY, 1964 ‘RELAPSE’, THE SILVER PAGESFATHER FORGIVE THEMINSTRUMENTAL’ | Napi­sy: JAKUB STACHECKI | Tłu­ma­cze­nie: TOMASZ POTOCKI |Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2016