Featured Video Play Icon

Studio Matejka

Niniej­szy krót­ki film doku­men­tal­ny o cha­rak­te­rze pro­mo­cyj­nym – zle­co­ny nam przez Insty­tut Gro­tow­skie­go oraz Stu­dio Matej­ka – obra­zu­je poszu­ki­wa­nia pro­wa­dzo­ne przez mię­dzy­na­ro­do­wą gru­pę akto­rów Stu­dia w ramach semi­na­riów odby­wa­ją­cych się w Brze­zin­ce.

Stu­dio Matej­ka jest labo­ra­to­rium teatru fizycz­ne­go, sku­pia­ją­cym się na bada­niach dwu­dzie­sto­pierw­szo­wiecz­nych tech­nik per­for­mer­skich. U pod­staw pra­cy Stu­dia leżą ele­men­tar­ne pro­ce­sy akto­ra, a cia­ło sta­je się oczysz­czo­nym instru­men­tem, zdol­nym do zło­żo­nej, sub­tel­nej eks­pre­sji.

Naszą inten­cją zarów­no w trak­cie zdjęć jak i mon­ta­żu było – oprócz uważ­nej obser­wa­cji codzien­ne­go doświad­cze­nia, któ­re zdo­by­wa­li przy­by­wa­ją­cy na Dol­ny Śląsk akto­rzy z całe­go świa­ta – uchwy­ce­nie spo­so­bu, w jaki ich spe­cy­ficz­na meto­da łączy ruch, taniec oraz wsze­la­kie tech­ni­ki aktor­skie w celu wyar­ty­ku­ło­wa­nia cze­goś, co oni sami nazy­wa­ją phy­si­cal words.

Klient: INSTYTUT IM. JERZEGO GROTOWSKIEGO | Sce­na­riusz i reży­se­ria: VALERIA COCCO | Ope­ra­tor obra­zu: PAULINA WIERZGACZ | Mon­taż: VALERIA COCCO, PAULINA WIERZGACZ | Dźwięk: VALERIA COCCO | Muzy­ka: DANIEL HAN | Tłu­ma­cze­nie i napi­sy: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2013