Featured Video Play Icon

Urzulei

Urzu­lei jest tytu­łem krót­kie­go fil­mu doku­men­tal­ne­go, któ­ry ofi­cjal­nie otwo­rzył mię­dzy­na­ro­do­wą kon­fe­ren­cję „Archi­tek­tu­ra i pej­zaż”, zor­ga­ni­zo­wa­ną w kwiet­niu 2012 roku na Sar­dy­nii (Wło­chy). W rze­czy­wi­sto­ści Urzu­lei jest szyb­ko wylud­nia­ją­cą się, nie­wiel­ką miej­sco­wo­ścią ukry­tą w górach wschod­nie­go wybrze­ża Sar­dy­nii. Oko­li­ca cha­rak­te­ry­zu­je się nie­zwy­kły kra­jo­bra­zem, a sama miej­sco­wość wciąż żyje dzię­ki prze­ka­zy­wa­nej z poko­le­nia na poko­le­nie wie­dzy ręko­dziel­ni­czej.

Celem zarów­no fil­mu jak i kon­fe­ren­cji było zwró­ce­nie uwa­gi na nie­zwy­kłość same­go miej­sca i zamiesz­ku­ją­cych go ludzi oraz przede wszyst­kim na jego dra­ma­tycz­ną sytu­ację demo­gra­ficz­ną. Na naszych oczach w cen­trum Euro­py giną kul­ty­wo­wa­ne od tysię­cy lat zwy­cza­je. Jed­nym z postu­la­tów kon­fe­ren­cji było akty­wo­wa­nie mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­gra­mu “Czło­wiek i bios­fe­ra”, zaini­cjo­wa­ne­go w 1971 roku przez UNESCO. O reali­za­cję zało­żeń pro­gra­mu Urzu­lei wal­czy do dziś.

Film z jed­nej stro­ny przy­bli­ża cha­rak­te­ry­stycz­ny dla oko­li­cy pej­zaż, z dru­giej uka­zu­je wyni­ka­ją­cy z nie­go czę­sto spo­sób życia. Ukształ­to­wa­ni wie­ko­wą tra­dy­cją ręko­dziel­ni­cy opo­wia­da­ją o swo­jej sytu­acji w dzi­siej­szym, szyb­ko zmie­nia­ją­cym się świe­cie, dzie­lą prze­my­śle­nia­mi na temat rze­czy­wi­stych zagro­żeń oraz nadzie­ją na lep­sze jutro.

Na prze­ło­mie stycz­nia i lute­go 2013 roku Urzu­lei zosta­ło zapre­zen­to­wa­ne mię­dzy­na­ro­do­wej publicz­no­ści w ramach ofi­cjal­ne­go poka­zu pod­czas New York Inter­na­tio­nal Film Festi­val (LA Edi­tion). Nie­sa­mo­wi­tej muzy­ki do fil­mu uży­czy­ła wiel­ka śpie­wacz­ka Ele­na Led­da.

Klient: GMINA URZULEI | Sce­na­riusz i reży­se­ria: VALERIA COCCO | Zdję­cia i mon­taż: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: VALERIA COCCO | Post­pro­duk­cja dźwię­ku: MAX TAKÚ | Muzy­ka: ELENA LEDDA | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2012