Featured Video Play Icon

W absolutnej ciszy — zwiastun PL

Peł­no­me­tra­żo­wy film doku­men­tal­ny o życiu i twór­czo­ści Kon­ra­da Jarodz­kie­go, jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich mala­rzy dru­giej poło­wy XX wie­ku.

Rok 1971. Ogól­no­pol­skie sym­po­zjum arty­stycz­ne „Zie­mia Zgo­rze­lec­ka”. Wro­cław­ski arty­sta Kon­rad Jarodz­ki bie­rze kil­ka szpul baweł­nia­nej taśmy i uda­je się do pobli­skiej kopal­ni odkryw­ko­wej węgla bru­nat­ne­go. Tam roz­cią­ga kil­ka kilo­me­trów bia­łej mate­rii, pró­bu­jąc w sza­leń­czym wysił­ku okieł­znać nie­ja­ko znaj­du­ją­cą się wokół prze­strzeń. Tak powsta­je akcja „Zapis prze­strze­ni”.

Do dziś na zdję­ciach z tego wyda­rze­nia ude­rza kon­trast mię­dzy prze­ci­na­ją­cą powie­trze rachi­tycz­ną taśmą a domi­nu­ją­cym, bez­dusz­nym, budzą­cym nie­po­kój kra­jo­bra­zem. Fascy­nu­ją­ca mani­fe­sta­cja kru­cho­ści dzia­łań jed­nost­ki w zde­rze­niu z natu­rą, kul­tu­rą i jed­no­cze­śnie świa­dec­two nie­złom­no­ści ludz­kie­go dąże­nia w pró­bach nada­wa­nia sen­su ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści. Sym­bol życia i twór­czo­ści Kon­ra­da Jarodz­kie­go, a może i czło­wie­ka w ogó­le.

Sce­na­riusz i reży­se­ria: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Dru­gi reży­ser: VALERIA COCCO | Ope­ra­tor obra­zu: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Mon­taż: JAKUB STACHECKI | Muzy­ka: DOMNINIK ŚRÓDKA, MICHAŁ SZABLOWSKI | Dźwięk: MACIEJ UNIATOWICZ, MACIEJ DROZD | Gra­fi­ka: MAGDALENA JASKUŁOWSKA, ŁUKASZ KUJAWSKI, ŁUKASZ GRYNDA | Asy­sten­ci kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER, ALEKSY KUBIAK, PAULINA WIERZGACZ | Pomoc sce­no­gra­ficz­na: PATRYCJA KISIEL | Pomoc pro­duk­cyj­na: IGOR SIKORSKI | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, ODRA-FILM, POLSKA 2017