Featured Video Play Icon

Wrocław

Wro­cław jest fil­mem krót­ko­me­tra­żo­wym, któ­ry wygrał 6. edy­cję kon­kur­su fil­mo­we­go „Krę­ci Cię Wro­cław? Kręć Wro­cław!”. W uza­sad­nie­niu wer­dyk­tu jury napi­sa­ło, że nasz „film wyróż­nia się jako­ścią tre­ści i obra­zu, […] posia­da fil­mo­wą struk­tu­rę, wykra­cza poza poję­cie pocz­tów­ko­wej for­my. Twór­cy myśle­li przy pomy­śle, sce­na­riu­szu i egze­ku­cji. Ide­al­nie odpo­wie­dzie­li na brief, poka­zu­jąc swo­ją impre­sję Wro­cła­wia, uczło­wie­cza­jąc mia­sto w dosłow­ny i meta­fo­rycz­ny spo­sób jed­no­cze­śnie.”

Punk­tem wyj­ścia było zerwa­nie z ogra­ni­cza­niem wizji Wro­cła­wia do ryn­ku, dwor­ca czy Hali Stu­le­cia i per­go­li. Posta­wi­li­śmy na miej­sca cha­rak­te­ry­stycz­ne, ale mniej zna­ne, przede wszyst­kim posta­wi­li­śmy na praw­dzi­wych Wro­cła­wian. Zapra­gnę­li­śmy spoj­rzeć na mia­sto z zewnątrz, ale jed­no­cze­śnie poznać je od środ­ka. Naj­pierw z dale­ka – z samo­cho­du czy pocią­gu – przez cen­trum – wyjąt­ko­wo puste, jesz­cze uśpio­ne – ku budzą­cym się powo­li fasa­dom blo­ków i kamie­nic, bra­mom i wro­cław­skim podwór­kom. Przez klat­ki scho­do­we lub ukrad­kiem przez okna, by uka­zać wresz­cie miesz­kań­ców Wro­cła­wia — zwy­kłych, codzien­nych, dum­nych.

Od począt­ku było jasne, że obra­zom powi­nien towa­rzy­szyć mono­log. Pro­sty, pozor­nie wręcz pro­za­icz­ny, ale mają­cy w sobie nie­od­par­cie narzu­ca­ją­cy się urok poezji. Zupeł­nie przy­pad­ko­wo ide­al­nym roz­wią­za­niem oka­zał się wyrwa­ny nie­co z kon­tek­stu frag­ment książ­ki Jerze­go Gro­tow­skie­go “Ku teatro­wi ubo­gie­mu”.

Bra­ku­ją­cym ele­men­tem była muzy­ka, któ­rą z dużym wyczu­ciem skom­po­no­wał i nagrał Domi­nik Śród­ka, a tak­że cie­pły, męski głos, któ­re­go uży­czył Krzysz­tof Dziu­ba, aktor wro­cław­skie­go Teatru Muzycz­ne­go Capi­tol. Całość nie mogła­by powstać, gdy­by nie zaan­ga­żo­wa­nie kil­ku­dzie­się­ciu osób, któ­re wystą­pi­ły w naszym fil­mie.

Chcie­li­śmy poka­zać Wro­cław ina­czej, z wyczu­ciem połą­czyć to, co w naszym mie­ście pro­za­icz­ne i poetyc­kie. Cie­szy­my się, że ta inność zosta­ła zauwa­żo­na i nagro­dzo­na. Oprócz nagro­dy głów­nej film zajął rów­nież 2. miej­sce w gło­so­wa­niu publicz­no­ści oraz zdo­był nagro­dę spe­cjal­ną przy­zna­ną przez ATM Gru­pa S.A., a w paź­dzier­ni­ku 2013 roku ofi­cjal­nie poprze­dził otwar­cie 4-tej edy­cji Ame­ri­can Film Festi­val we Wro­cła­wiu.

Reży­se­ria: ŁUKASZ ŚRÓDKA, VALERIA COCCO | Sce­na­riusz: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Reali­za­cja: ŁUKASZ ŚRÓDKA, VALERIA COCCO, PAULINA WIERZGACZ, KRYSTIAN FORBERGER | Muzy­ka: DOMINIK ŚRÓDKA | Głos: KRZYSZTOF DZIUBA | Tekst: JERZY GROTOWSKI