Featured Video Play Icon

Archicom — D.N.A. architektury

Brand Sto­ry stwo­rzo­ne dla Gru­py Archi­com z oka­zji 30-lecia dzia­łal­no­ści.

Klient: GRUPA ARCHICOM | Sce­na­riusz i reży­se­ria: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Ope­ra­tor obra­zu: SANDRO WYSOCKI, ŁUKASZ ŚRÓDKA | Asy­stent kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER, MICHAŁ PĄCZKOWSKI | Oświe­tla­cze: WALDEMAR KMIEĆ, MICHAŁ WALCZAK | Dron: PAWEŁ MRÓZ | Maki­jaż: JOANNA TOMASZCZYK | Pomoc sce­no­gra­ficz­na: BARBARA POŁCZYŃSKA | Dźwięk: MACIEJ UNIATOWICZ, MACIEJ DROZD | Mon­taż: BARTOSZ GAJEK | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Ani­ma­cja: JAKUB STACHECKI | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2017