Featured Video Play Icon

Archicom — Zadowoleni

Film pro­mo­cyj­ny dla Gru­py Archi­com.

Klient: ARCHICOM | Sce­na­riusz i reży­se­ria: VALERIA COCCO | Ope­ra­tor obra­zu: SANDRO WYSOCKI | Asy­stent kame­ry: MICHAŁ PĄCZKOWSKI | Oświe­tlacz: WALDEMAR KMIEĆ | Dyżur­ny pla­nu: KRYSTIAN FORBERGER | Sce­no­gra­fia: PATRYCJA KISIEL | Maki­jaż i sty­li­za­cja: MONIKA BICZ | Mon­taż: BARTOSZ GAJEK | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Post­pro­duk­cja dźwię­ku: MACIEJ DROZD | Lek­tor: MARIA ŚMIAROWSKA | Kie­row­nik pla­nu: ANNA JABŁOŃSKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2017