Featured Video Play Icon

Borowski — dokument

Wszyst­ko mogło poto­czyć się zupeł­nie ina­czej, gdy­by Sta­ni­sław Borow­ski – w tam­tym cza­sie obie­cu­ją­cy muzyk – nie tra­fił przy­pad­ko­wo do jed­nej z kro­śnień­skich hut szkła. Natych­mia­sto­we zacie­ka­wie­nie sta­ło się pasją życia jed­ne­go czło­wie­ka, sta­ło się prze­zna­cze­niem całej rodzi­ny, sta­ło się jed­ną z naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych histo­rii, któ­re uda­ło nam się dotąd opo­wie­dzieć. Zapra­sza­my do obej­rze­nia nasze­go brand sto­ry „Borow­ski”!

Klient: BOROWSKI | Wystą­pi­li: PAWEŁ BOROWSKI, WIKTOR BOROWSKI, STANISŁAW BOROWSKI, MAGDALENA BOROWSKI, STANISŁAW JAN BOROWSKI | Sce­na­riusz i reży­se­ria: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Dru­gi reży­ser: VALERIA COCCO | Ope­ra­tor obra­zu: SANDRO WYSOCKI | Asy­sten­ci kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER, MICHAŁ KIDAWA, ADAM LESIAK | Oświe­tla­cze: WALDEMAR KMIEĆ, RYSZARD BURHART | Maki­jaż i sty­li­za­cja: JOLA BOSKA | Sce­no­gra­fia: PATRYCJA KISIEL | Dźwięk: MACIEJ UNIATOWICZ, MAJA UNIATOWICZ | Tłu­macz na pla­nie: BOGDAN BALICKI | Mon­taż: BARTOSZ GAJEK | Muzy­ka: THE MERCURY PROGRAMMARIANAS’, ELISE MELINARDELIOT’, KYLIE ODETTATOO DEEP IN LOVE’, GENTLEMEN WRITERSUNSOUND’ | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Tłu­ma­cze­nie: TOMASZ POTOCKI | Napi­sy: JAKUB STACHECKI | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2016