Featured Video Play Icon

Borowski — reklama

Nie ma wie­lu takich histo­rii. Histo­rii pasji, któ­ra połą­czy­ła całą rodzi­nę przy reali­za­cji obiek­tów sztu­ki, za któ­ry­mi wspól­nie sto­ją. Nie­zwy­kła loka­cja, wyczer­pu­ją­cy, ale i przy­no­szą­cy satys­fak­cję pro­ces reali­za­cji, no i nie­zwy­kła podróż — tak­że dla nas!

Klient: BOROWSKI | Wystą­pi­li: PAWEŁ BOROWSKI, WIKTOR BOROWSKI, STANISŁAW BOROWSKI, MAGDALENA BOROWSKI, STANISŁAW JAN BOROWSKI | Sce­na­riusz i reży­se­ria: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Dru­gi reży­ser: VALERIA COCCO | Ope­ra­tor obra­zu: SANDRO WYSOCKI | Asy­sten­ci kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER, MICHAŁ KIDAWA, ADAM LESIAK | Oświe­tla­cze: WALDEMAR KMIEĆ, RYSZARD BURHART | Maki­jaż i sty­li­za­cja: JOLA BOSKA | Sce­no­gra­fia: PATRYCJA KISIEL | Dźwięk: MACIEJ UNIATOWICZ, MAJA UNIATOWICZ | Mon­taż: BARTOSZ GAJEK | Muzy­ka: VIRGIL ARLESYESTERYEAR’ | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2016