Featured Video Play Icon

Energylandia — Hyperion (zwiastun)

Zwia­stun rekla­mu­ją­cy serię fil­mów ani­mo­wa­nych pro­mu­ją­cych naj­wyż­szy w Euro­pie rol­ler coaster — Hype­rion. Pra­ca kon­kur­so­wa.

Klient: ENERGYLANDIA/ETC ARCHITEKCI | Sce­na­riusz i reży­se­ria: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Ilu­stra­cje: ANDRZEJ BOGUSZ | ANIMACJE: JAKUB STACHECKI | Mon­taż i udźwię­ko­wie­nie: BARTOSZ GAJEK | Muzy­ka: MICHAŁ SZABLOWSKI | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2017