Featured Video Play Icon

Grand Kitchen — Domowe masło

Spot rekla­mo­wy z Beatą Śnie­chow­ską pro­mu­ją­cy stre­fę Grand Kit­chen w Cen­trum Han­dlo­wym Wroc­la­via.

Klient: WROCLAVIA | Sce­na­riusz i reży­se­ria: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Ope­ra­tor obra­zu: HUBERT NAPIERAŁA | Asy­stent kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER | Oświe­tle­nie: WALDEMAR KMIEĆ | Dźwięk: MACIEJ UNIATOWICZ | Sce­no­gra­fia: PATRYCJA KISIEL | Sty­li­za­cja i maki­jaż: MONIKA BICZ | Mon­taż: BARTOSZ GAJEK | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pla­nu: ANNA JABŁOŃSKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2017