Featured Video Play Icon

Manufaktura Bolesławiec — Renesans

Mini doku­ment zre­ali­zo­wa­ny na zamó­wie­nie Manu­fak­tu­ry w Bole­sław­cu. Film przed­sta­wia kolek­cję ‘Rene­sans’, zapro­jek­to­wa­ną przez pol­ską pro­jek­tant­kę nowej gene­ra­cji Doro­tę Kozia­rę.

Klient: MANUFAKTURA BOLESŁAWIEC | Wystą­pi­li: DOROTA KOZIARA | Reży­se­ria: VALERIA COCCO | Sce­na­riusz: VALERIA COCCO, ŁUKASZ ŚRÓDKA | Ope­ra­tor obra­zu: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Asy­sten­ci kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER, JĘDRZEJ ZATOR | Oświe­tla­cze: ANDRZEJ GÓRA, ALEKSY KUBIAK, IGOR SIKORSKI | Mon­taż: JĘDRZEJ ZATOR | Muzy­ka: LIVE FOOTAGE ‘144’ | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2016