Featured Video Play Icon

Muzeum Miasta Gdyni — Oskar Zięta

Film doku­men­tal­ny w ramach serii Pol­skie Pro­jek­ty Pol­scy Pro­jek­tan­ci stwo­rzo­ny na zamó­wie­nie Muzeum Mia­sta Gdy­ni.

Klient: MUZEUM MIASTA GDYNI | Sce­na­riusz i reży­se­ria: VALERIA COCCO | Zdję­cia: ALEKSY KUBIAK, RADEK FURMANEK | Asy­stent kame­ry: KRZYSZTOF ŁABAZ | Mon­taż: BARTOSZ GAJEK | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Gra­fi­ka: GRZEGORZ LASZCZYK | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2017