Featured Video Play Icon

Piekarnia

Spot rekla­mo­wy pro­mu­ją­cy powsta­nie nowe­go, mul­ti­me­dial­ne­go cen­trum sztu­ki “Pie­kar­nia” we Wro­cła­wiu.

Klient: ARCHICOM | Wystą­pi­ła: SIMONA SALA | Sce­na­riusz i reży­se­ria: VALERIA COCCO | Par­ty­tu­ra fizycz­na: JAROSŁAW FRET | Arty­sta malarz: RENATA MICHERDA-JARODZKA | Zdję­cia: KRYSTIAN STĘPIEŃ | Muzy­ka: MICHAŁ SZABŁOWSKI, ANIA RODAK | Asy­stent kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER | Oświe­tla­cze: WALDEMAR KMIEĆ, MICHAŁ WALCZAK | Maki­jaż i sty­li­za­cja: JOLA BOSKA | Mon­taż: JAKUB STACHECKI | VFX: PATRYK KIZNY | Gra­fi­ka: GRZEGORZ LASZCZYK | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2017