Featured Video Play Icon

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Spot rekla­mo­wy zre­ali­zo­wa­ny dla Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej, naj­lep­szej tech­nicz­nej uczel­ni w Pol­sce.

Klient: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | Wystą­pi­li: ŁUKASZ LEŚNIAK, SEBASTIAN ŁANDA, PAULINA PIKOSZ, PAULIA ŚWISTUŃ | Reży­se­ria: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Sce­na­riusz: ŁUKASZ ŚRÓDKA, VALERIA COCCO | Reży­ser castin­gu: VALERIA COCCO | Ope­ra­tor obra­zu: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Asy­stent kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER | Oświe­tla­cze: ALEKSY KUBIAK, IGOR SIKORSKI | Maki­jaż i sty­li­za­cja: JOLA BOSKA | Sce­no­gra­fia: PATRYCJA KISIEL | Asy­stent­ka sce­no­gra­fii: ALICJA MAKOWSKA | Mon­taż: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Muzy­ka: MILKY WISHLAKETAKE YOUR CHANCES’ | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2016