Featured Video Play Icon

Opera — Share Like Never Before

Spot rekla­mo­wy pro­mu­ją­cy nową odsło­nę prze­glą­dar­ki Ope­ra.

Klient: OPERA SOFTWARE | Sce­na­riusz i reży­se­ria: VALERIA COCCO | Ope­ra­tor obra­zu: HUBERT NAPIERAŁA | Asy­stent kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER, MICHAŁ PĄCZKOWSKI | Oświe­tle­nie: WALDEMAR KMIEĆ | Dźwięk: MACIEJ UNIATOWICZ | Sce­no­gra­fia: PATRYCJA KISIEL | Sty­li­za­cja: KATARZYNA CYGAŃSKA | Maki­jaż: MONIKA BICZ | Mon­taż: BARTOSZ GAJEK | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pla­nu: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Kie­row­nik pro­duk­cji: ANNA JABŁOŃSKA | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2017