Featured Video Play Icon

Studio Kulinarne Browar Mieszczański

Spot rekla­mo­wy dla Stu­dia Kuli­nar­ne­go Bro­war Miesz­czań­ski.

Klient: STUDIO KULINARNE BROWAR MIESZCZAŃSKI | Wystą­pi­li: TOBIASZ HERMAN | Sce­na­riusz i reży­se­ria: VALERIA COCCO | Dru­gi reży­ser: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Ope­ra­tor obra­zu: SANDRO WYSOCKI | Asy­stent kame­ry: RADEK FURMANEK | Oświe­tlacz: WALDEMAR KMIEĆ | Maki­jaż i sty­li­za­cja: JOLA BOSKA | Sce­no­gra­fia: DARIA BUCZYŃSKA | Mon­taż: JAKUB STACHECKI | Gra­fi­ka: GRZEGORZ LASZCZYK | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2016