Featured Video Play Icon

ZenCard

Spot rekla­mo­wy zre­ali­zo­wa­ny dla Zen­Card.

Klient: Zen­Card | Sce­na­riusz i reży­se­ria: Vale­ria Coc­co | Zdję­cia: MACIEJ KOCHAJEWSKI | Asy­stent kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER | Wspar­cie tech­nicz­ne: PIOTR TOMASICZEK | Oświe­tla­cze: ALEKSANDER GAJOS, MICHAŁ WALCZAK | Sce­no­gra­fia: PATRYCJA KISIEL, BARBARA POŁCZYŃSKA | Sty­li­za­cja: KASIA CYGAŃSKA | Maki­jaż: JOLA BOSKA | Mon­taż: Jakub Sta­chec­ki | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2015