Featured Video Play Icon

Edyta Rusak — Kropla

Tele­dysk do utwo­ru muzycz­ne­go ‘Kro­pla’ Edy­ty Rusak z jej debiu­tanc­kiej pły­ty.

Klient: EDYTA RUSAK | Wystą­pi­li: EDYTA RUSAK | Reży­se­ria: VALERIA COCCO | Sce­na­riusz: VALERIA COCCO, ŁUKASZ ŚRÓDKA | Ope­ra­tor obra­zu: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Asy­stent kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER | Dru­gi asy­stent: IGOR SIKORSKI | Sty­li­za­cja i maki­jaż: JOLA BOSKA | Mon­taż i ani­ma­cje: JAKUB STACHECKI | Muzy­ka: EDYTA RUSAKKROPLA’ | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2015