Featured Video Play Icon

Wisdom Seekers

O gru­pie 4 a.m. zro­bi­ło się gło­śno w trak­cie ostat­niej FAMY, ogól­no­pol­skie­go festi­wa­lu arty­stycz­ne­go, dzię­ki któ­re­mu szer­szej publicz­no­ści dali się kie­dyś poznać m.in. Marek Gre­chu­ta i Mary­la Rodo­wicz. W 2014 wygra­li też Rock ‘n’ Tur w Tur­ku, a w czerw­cu wyda­li swo­ją pierw­szą pły­tę – Age­less Melo­dies.

4 a.m. – to może brzmieć jak para­doks – pły­nie pod prąd. W cza­sach zdo­mi­no­wa­nych przez wszel­kie­go rodza­ju elek­tro­nicz­ne odmia­ny popu, zespół zde­cy­do­wał się na powrót do korze­ni ame­ry­kań­skiej muzy­ki roz­ryw­ko­wej z począt­ku lat 50. Roc­ka­bil­ly, jed­na z pierw­szych odmian rock’n’rolla, jest muzy­ką poko­le­nia beat­ni­ków i cza­sów kon­te­sta­cji. Wybu­cho­wa mie­szan­ka bun­tu, sek­su i wol­no­ści mia­ła w tam­tych cza­sach cha­rak­ter skan­da­li­zu­ją­cy. W krę­gu jej oddzia­ły­wa­nia zna­leź­li się tacy muzy­cy, jak Elvis Pre­sley, John­ny Cash czy Bitel­si.

Kie­dy zespół zgło­sił się do nas z proś­bą o nakrę­ce­nie tele­dy­sku do ich świe­żo wyda­nej pły­ty, natych­miast wyda­ło się natu­ral­ne, że nale­ży głę­bo­ko się­gnąć do tej pier­wot­nej idei bun­tu. I nie tyle epa­to­wać skan­da­lem, ile cał­kiem dosłow­nie potrak­to­wać zawar­te w sta­rych tek­stach hasła wal­ki o wol­ność. Wol­ność jest hasłem łatwo pod­da­ją­cym się uni­wer­sa­li­za­cji. Rozu­mia­na jest bez wzglę­du na dłu­gość czy sze­ro­kość geo­gra­ficz­ną. Odno­sić się może zarów­no do zewnętrz­nych jak i wewnętrz­nych dążeń każ­de­go czło­wie­ka.

Po prze­słu­cha­niu pły­ty i roz­mo­wach z zespo­łem nasz wybór szyb­ko padł na Wis­dom Seekers, utwór na wie­lu pozio­mach repre­zen­ta­tyw­ny zarów­no dla 4 a.m. jak i upra­wia­nej przez nich muzy­ki. Zanim powstał krót­ki, kil­ku­stro­ni­co­wy sce­na­riusz, dłu­go ana­li­zo­wa­li­śmy tekst pio­sen­ki oraz jej sze­ro­ki kon­tekst spo­łecz­no-kul­tu­ro­wy. Jed­no­cze­śnie cały czas kur­czo­wo trzy­ma­li­śmy się naszych pierw­szych odczuć i wyobra­żeń o tym, jak tele­dysk powi­nien wyglą­dać.

Inspi­ra­cje czer­pa­li­śmy z życia, lite­ra­tu­ry, muzy­ki i fil­mu. Od począt­ku było jasne, że tele­dysk musi przy­jąć for­mę fil­mu krót­ko­me­tra­żo­we­go, z uprosz­czo­ną, ale jed­nak auten­tycz­ną i wie­lo­wy­mia­ro­wą fabu­łą. Naszych boha­te­rów i ich histo­rię osa­dzi­li­śmy w nie­ist­nie­ją­cym, anty-uto­pij­nym świe­cie bli­żej nie­okre­ślo­ne­go reżi­mu tota­li­tar­ne­go, w któ­rym taniec i muzy­ka są bez­względ­nie zaka­za­ne. Nad pra­wo­rząd­no­ścią spo­łe­czeń­stwa czu­wa nie­do­okre­ślo­ny odpo­wied­nik Wiel­kie­go Bra­ta z Roku 1984 George’a Orwel­la. Napi­sa­ny na potrze­by krót­kie­go intra tekst – cudow­nie zin­ter­pre­to­wa­ny przez akto­ra Jac­ka Zawadz­kie­go – powstał na pod­sta­wie auten­tycz­nych i fik­cyj­nych prze­ka­zów o podob­nym cha­rak­te­rze.

Fil­mo­wo zna­leź­li­śmy się w krę­gu oddzia­ły­wa­nia nie­za­po­mnia­ne­go dla nas Footlo­se z Kevi­nem Baco­nem czy Powro­tu do przy­szło­ści z Micha­elem J. Foxem. Ale m.in. rów­nież w nie­mal para­do­ku­men­tal­nym Nikt nie rozu­mie per­skich kotów irań­skie­go reży­se­ra Bah­ma­na Gho­ba­die­go. Auten­tycz­ną kopal­nią wie­dzy na temat prze­śla­do­wań muzy­ków na prze­strze­ni dzie­jów oka­za­ła się fan­ta­stycz­na książ­ka Sho­ot the Sin­ger! Music Cen­sor­ship Today Marie Kor­pe. Z zain­te­re­so­wa­niem śle­dzi­li­śmy sytu­ację poli­tycz­ną państw, w któ­rych do dzi­siaj muzy­ka i taniec są zaka­za­ne i prze­śla­do­wa­ne.

W pew­nym momen­cie tele­dysk – przy­naj­mniej w naszej inter­pre­ta­cji – wycho­dząc poza wymiar czy­sto roz­ryw­ko­wy, stał się swe­go rodza­ju mani­fe­stem, w któ­rym jako twór­cy łączy­my się ze spo­łe­czeń­stwa­mi, któ­rym w ten czy inny spo­sób ogra­ni­czo­no swo­bo­dę muzycz­nej eks­pre­sji.

Klient: 4 A.M. | Wystą­pi­li: KACPER GRZELAK, ARKADIUSZ BEDNAREK, SEBASTIAN GRZELKA, KATARZYNA DMOCH, AGNIESZKA EJSYMONT, KAROLINA POŚPIECH | Głos: JACEK ZAWADZKI | Reży­se­ria: VALERIA COCCO | Sce­na­riusz: VALERIA COCCO, ŁUKASZ ŚRÓDKA | Zdję­cia: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Asy­stent kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER | Sce­no­gra­fia: ALICJA MAKOWSKA | Sty­li­za­cja i maki­jaż: JOLANTA BOSKA | Asy­stent­ka maki­ja­żu: DOMINIKA KROCZAK | Casting: VALERIA COCCO | Foto­si­sta: IGOR SIKORSKI | Mon­taż: JAKUB STACHECKI | Post­pro­duk­cja dźwię­ku: DOMINIK ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Asy­stent kie­row­ni­ka pro­duk­cji: KRYSTIAN FORBERGER | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2014