Featured Video Play Icon

Wonder Lost — zwiastun

Czte­ry pary. Osiem żyć. Jed­na kame­ra i utra­co­ny dar. Won­der Lost jest aktor­skim eks­pe­ry­men­tem w posta­ci wie­lo­ka­na­ło­wej insta­la­cji wideo. Ory­gi­nal­na insta­la­cja debiu­to­wa­ła w ramach 13. MFF T-Mobi­le Nowe Hory­zon­ty, u nas nie­dłu­go będzie moż­na zoba­czyć jej zmo­dy­fi­ko­wa­ną wer­sję inter­ne­to­wą, a już teraz zapra­sza­my do obej­rze­nia naj­now­sze­go zwia­stu­na tego nie­zwy­kłe­go pro­jek­tu.

Won­der Lost jest pro­jek­tem otwar­tym, opar­tym na aktor­skiej impro­wi­za­cji. Każ­da para ma temat prze­wod­ni i jed­no zada­nie – wyra­zić go bez słów. Za pomo­cą doty­ku, spoj­rze­nia, emo­cji. Za pomo­cą dodat­ko­wych sym­bo­li w posta­ci wody, zie­mi, far­by czy kolo­ru. Impro­wi­za­cja opie­ra się na logi­ce emo­cji, a nie rozu­mu. Wyklu­cza ogra­ni­cze­nia i wyma­ga cza­su. Inte­rak­cja uru­cha­mia otwar­tą na sko­ja­rze­nia oraz inter­pre­ta­cję grę sen­sów. Punkt wyj­ścia nie musi być punk­tem doj­ścia.

Won­der Lost jest swo­istą for­mal­ną hybry­dą. Odwo­łu­je się z jed­nej stro­ny do este­ty­ki wide­okli­pu, z dru­giej do sze­ro­ko poję­tej sztu­ki video-artu, ale przede wszyst­kim jest swe­go rodza­ju uwiecz­nio­nym cyfro­wo zja­wi­skiem para­te­atral­nym, na pew­no w tym sen­sie, że abso­lut­nym fun­da­men­tem całe­go przed­się­wzię­cia jest aktor­ska kre­acja. Dopie­ro tę kre­ację i wyni­ka­ją­cą z niej grę zna­czeń uzu­peł­nia­ją zasto­so­wa­ne w post­pro­duk­cji efek­ty wizu­al­ne i dźwię­ko­we.

Pomysł i reży­se­ria: VALERIA COCCO | Zdję­cia: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kame­ra i oświe­tle­nie: KRYSTIAN FORBERGER | Kie­row­nik pro­duk­cji: VALERIA COCCO | Mon­taż: VALERIA COCCO, ŁUKASZ ŚRÓDKA, PAULINA WIERZGACZ | Muzy­ka: DOMINIK ŚRÓDKA | Maki­jaż: JOLANTA BOSKA | Obsa­da: GABRIEL RODRIGUEZ ALMAGRO, VALERIA COCCO, ALESSANDRO CURTI, WOJCIECH KNOTZ, ILONA KRAWCZYK, NATALIA PIECZURA, KONRAD RYŚNIK, SIMONA SALA | Podzię­ko­wa­nia: ARCHICOM, SPP MODELS | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2013